Veranderingen in 2024 voor Box 3 van de Inkomstenbelasting Gerelateerd aan Vastgoed

Veranderingen in 2024 voor Box 3 van de Inkomstenbelasting Gerelateerd aan Vastgoed

In 2024 zijn er significante veranderingen doorgevoerd in box 3 van de inkomstenbelasting, die van invloed zijn op vastgoedbeleggers. Deze veranderingen betreffen met name de leegwaarderatio, het fictief rendement en het belastingpercentage. In dit artikel wordt dieper ingegaan op wat deze veranderingen inhouden en wat Spring Accounting, onderdeel van Spring Services, hierin kan betekenen.

Veranderingen in de Leegwaarderatio

De leegwaarderatio, die de waarde van verhuurde woningen bepaalt voor de belastingheffing in box 3, is herzien. Voorheen konden verhuurde woningen met een huur onder de marktwaarde aanzienlijk lager worden gewaardeerd, wat resulteerde in een lagere belastingdruk voor vastgoedbeleggers. In 2024 wordt de leegwaarderatio aangepast om deze discrepantie te verminderen.

  • Nieuwe Leegwaarderatio: De leegwaarderatio wordt in 2024 verlaagd, waardoor de waardering van verhuurde woningen dichter bij de marktwaarde komt te liggen. Dit betekent dat vastgoedbeleggers een hogere waarde moeten aangeven voor hun verhuurde panden, wat leidt tot een hogere belastingaanslag in box 3. Hieronder ziet u de verschillen t/m 2022 en vanaf 2023.

(Bron: Belastingdienst)

Verhoging van het Fictief Rendement

Het fictief rendement, dat wordt gebruikt om het belastbare inkomen uit vermogen te berekenen, is in 2024 verhoogd. Dit rendement is een veronderstelde opbrengst van het vermogen, ongeacht de werkelijke inkomsten die zijn behaald.

  • Nieuwe fictief rendement: Voorheen lag het fictief rendement op 4% voor alle box 3 categorieën, maar vanaf 2024 is dit percentage verhoogd naar 6.04% voor beleggingen en andere bezittingen waaronder verhuurd vastgoed. Deze verhoging weerspiegelt de hogere rendementen die verwacht worden op lange termijn investeringen volgens de Belastingdienst.

De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast.

De Hoge Raad doet waarschijnlijk in augustus/september 2024 een belangrijke uitspraak. De kans bestaat dat de Hoge Raad gaat beslissen dat de box 3-heffing moet plaatsvinden op basis van uw werkelijke rendement uit uw vermogen, als dit lager is dan het rendement dat volgt uit de wettelijke bepalingen.

Om die reden is het verstandig om bij ontvangst van een definitieve aanslag uw werkelijke rendement te (laten) vergelijken met het rendement in uw aanslag. Is dit werkelijke rendement (veel) lager, dan kunt u alleen uw rechten veiligstellen als u binnen zes weken na ontvangst van de definitieve aanslag IB 2023 in bezwaar komt.

Verhoging van het Belastingpercentage

Naast de aanpassing van het fictief rendement, is ook het belastingpercentage in box 3 verhoogd in 2024. Dit percentage wordt toegepast op het berekende fictieve rendement om de uiteindelijke belasting te bepalen.

  • Nieuw belastingpercentage: Het belastingpercentage is gestegen van 32% (in 2023) naar 36% (in 2024).

Impact op Vastgoedbeleggers

De gecombineerde effecten van deze wijzigingen hebben aanzienlijke gevolgen voor vastgoedbeleggers:

  1. Hogere Waardering van Verhuurde Woningen: Door de aanpassing van de leegwaarderatio zullen verhuurde woningen hoger worden gewaardeerd, wat leidt tot een hoger belastbaar vermogen.
  2. Verhoogd Fictief Rendement: Het hogere fictieve rendement betekent dat het belastbare inkomen uit vermogen toeneemt, ongeacht de werkelijke huurinkomsten of waardestijgingen.
  3. Hoger Belastingpercentage: De stijging van het belastingpercentage zorgt ervoor dat het uiteindelijke bedrag dat aan belasting betaald moet worden eveneens toeneemt.

Voor vastgoedbeleggers betekent dit een hogere belastingdruk, wat invloed kan hebben op de rendabiliteit van hun investeringen. Het is essentieel voor beleggers om deze veranderingen in overweging te nemen bij hun investeringsbeslissingen en fiscale strategieën dienovereenkomstig aan te passen.

Conclusie

De wijzigingen in box 3 voor 2024 vertegenwoordigen een belangrijke herziening van het belastingstelsel met betrekking tot vastgoed. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan Spring Accoutning, onderdeel van Spring Services, berekenen of het verschil tussen uw werkelijke rendement en het wettelijke rendement negatief voor u uitpakt. Indien dit het geval is kan Spring Accounting in bezwaar gaan tegen uw definitieve aangifte. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het ook voordelig zijn om uw vastgoed in een BV te exploiteren.

 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een informeel gesprek onder het genot van een kop koffie, waarin we kunnen sparren over uw persoonlijke situatie en hoe Spring kan ondersteunen hierbij.

Reageren is niet mogelijk